Óvodavezetői pályázat

Murakeresztúr Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Murakeresztúri Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2022. január 1-jétől – 2026. december 31-ig, 5 évre szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8834 Murakeresztúr, Honvéd út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó munkafolyamatok vezetői irányítása, az intézmény törvényes, gazdaságos, szakszerű és színvonalas működtetése, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv-ben, a nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv-ben és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendeletben foglaltakra.
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló (Kjt.) 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Felsőfokú nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség, vagy felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és horvát nyelvből legalább középfokú komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga
– Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
– Legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
– A Kjt. 20.§ (2c) bekezdése szerinti büntetlen előélet
– Magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz
– iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló oklevelek másolata
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program
– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhessék
– nyilatkozat, hogy a Kjt. 41.§ (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
– nyilatkozat arról, hogy nem áll a Btk. 52.§ (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
– nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
– nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
– az előírt szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
– nyilatkozat, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat elbírálását

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a pályázatokat véleményező bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polgár Róbert polgármester nyújt, a 06/30/824-1075 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MK/1864-19/2021., valamint a munkakör megnevezését „óvodavezető”.
vagy
Személyesen: Polgár Róbert polgármester részére Zala megye, 8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleményezési eljárás és a bizottsági meghallgatást követően Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2021. december 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2021. október 6., www.murakeresztur.hu – 2021. szeptember 30.

CroatianEnglishGermanHungarianItalian
Megszakítás