Óvodavezetői Pályázat

Murakeresztúr Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Murakeresztúri Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2021. szeptember 1-jétől – 2026. augusztus 31-ig, 5 évre szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8834 Murakeresztúr, Honvéd út  7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó munkafolyamatok vezetői irányítása, az intézmény törvényes, szakszerű és színvonalas működtetése, különös tekintettel a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv-ben, a nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv-ben és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendeletben foglaltakra.

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló (Kjt.) 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség, vagy azzal egyenértékű óvodapedagógusi végzettség és horvát nyelvből komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • A Kjt. 20.§ (2c) bekezdése szerinti büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló oklevelek másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhessék
 • nyilatkozat, hogy a Kjt. 41.§ (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll a Btk. 52.§ (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
 • az előírt szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • nyilatkozat, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat elbírálását

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Polgár Róbert polgármester a 06/30/824-1075 telefonszámon nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton Murakeresztúr Községi Önkormányzat (8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.) címére történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MK/1864-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: „óvodavezető”.

vagy

 Személyesen:  Polgár Róbert polgármester részére Zala megye, 8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési eljárás és a bizottsági meghallgatást követően Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2021. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.hu – 2021. május 31. www.murakeresztur.hu – 2021. május 28.

CroatianEnglishGermanHungarianItalian
Megszakítás