A honlap a Wekerle Sándor Alapkezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Főosztálya Nemzetiségi Támogatások Osztályának támogatásával valósult meg.
Önkormányzat - Rendeletek

5-2013. (IV.26.) sz rendelet a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról.pdf

www.murakeresztur.hu/fck/file/5-2013_%20(IV_26_)%20sz%20rendelet%20a%202012_%20%C3%A9vi%20p%C3%A9nz%C3%BCgyi%20terv%20v%C3%A9grehajt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf

5-2013. (IV.26.) sz rendelet a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról-mellékletek.pdf

www.murakeresztur.hu/fck/file/5-2013_%20(IV_26_)%20sz%20rendelet%20a%202012_%20%C3%A9vi%20p%C3%A9nz%C3%BCgyi%20terv%20v%C3%A9grehajt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l-mell%C3%A9kletek.pdf

7-2013. (IV.26.) sz rendelet a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról.pdf

www.murakeresztur.hu/fck/file/7-2013_%20(IV_26_)%20sz%20rendelet%20a%20p%C3%A9nzben%20%C3%A9s%20term%C3%A9szetben%20ny%C3%BAjtand%C3%B3%20%20szoci%C3%A1lis%20ell%C3%A1t%C3%A1sokr%C3%B3l.pdf

8-2013. (IV.26.) sz rendelet Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról.pdf

www.murakeresztur.hu/fck/file/8-2013_%20(IV_26_)%20sz%20rendelet%20Murakereszt%C3%BAr%20K%C3%B6zs%C3%A9g%20%C3%96nkorm%C3%A1nyzat%C3%A1nak%20Szervezeti%20%C3%A9s%20M%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzat%C3%A1r%C3%B3l.pdf


 

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről

www.murakeresztur.hu/fck/file/19-2012_%20(XII_14_)%20sz%20rendelet%20a%20szervezett%20k%C3%B6ztisztas%C3%A1gi%20szolg%C3%A1ltat%C3%A1s%20k%C3%B6telez%C5%91%20ig%C3%A9nybev%C3%A9tel%C3%A9r%C5%91l.pdf

18-2012. (XI.30.) sz rendelet az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

www.murakeresztur.hu/fck/file/18-2012_%20(XI_30_)%20sz%20rendelet%20az%20avar%20%C3%A9s%20kerti%20hullad%C3%A9k%20ny%C3%ADltt%C3%A9ri%20%C3%A9get%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l.pdf

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

www.murakeresztur.hu/fck/file/8-2012_%20(IV_27_)%20rendelet%20az%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat%20vagyon%C3%A1r%C3%B3l%20%C3%A9s%20vagyongazd%C3%A1lkod%C3%A1s%20szab%C3%A1lyair%C3%B3l.pdf

3-2001.(IV.05.)sz. rendelet a középületek és közterületek nemzeti és községi ünnepeken történő fellobogózásáról.pdf            3-2001.(IV.05.)sz. rendelet a középületek és közterületek nemzeti és községi ünnepeken történő fellobogózásáról

www.murakeresztur.hu/fck/file/3-2001_(IV_05_)sz_%20rendelet%20a%20k%C3%B6z%C3%A9p%C3%BCletek%20%C3%A9s%20k%C3%B6zter%C3%BCletek%20nemzeti%20%C3%A9s%20k%C3%B6zs%C3%A9gi%20%C3%BCnnepeken%20t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91%20fellobog%C3%B3z%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf

6-2001.(IX.13.)sz. rendelet Murakeresztúr község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról.pdf      6-2001.(IX.13.)sz. rendelet Murakeresztúr község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról.pdf

 www.murakeresztur.hu/fck/file/6-2001_(IX_13_)sz_%20rendelet%20Murakereszt%C3%BAr%20k%C3%B6zs%C3%A9g%20szab%C3%A1lyoz%C3%A1si%20terv%C3%A9r%C5%91l%20%C3%A9s%20helyi%20%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20szab%C3%A1lyzat%C3%A1r%C3%B3l.pdf

6-2002.(V.9.)sz. rendelet az állattartásról.pdf

www.murakeresztur.hu/fck/file/6-2002_(V_9_)sz_%20rendelet%20az%20%C3%A1llattart%C3%A1sr%C3%B3l.pdf

 8-2002.(V.9.)sz. rendelet a közterületek használatáról.pdf

www.murakeresztur.hu/fck/file/8-2002_(V_9_)sz_%20rendelet%20a%20k%C3%B6zter%C3%BCletek%20haszn%C3%A1lat%C3%A1r%C3%B3l.pdf

8-2011.(IV.1.) sz. rendelet pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról.pdf    

www.murakeresztur.hu/fck/file/8-2011_(IV_1_)%20sz_%20rendelet%20p%C3%A9nzben%20%C3%A9s%20term%C3%A9szetben%20ny%C3%BAjtand%C3%B3%20szoci%C3%A1lis%20ell%C3%A1t%C3%A1sokr%C3%B3l(1).pdf    

8-2012. (IV.27.) rendelet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól.pdf

www.murakeresztur.hu/fck/file/8-2012_%20(IV_27_)%20rendelet%20az%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat%20vagyon%C3%A1r%C3%B3l%20%C3%A9s%20vagyongazd%C3%A1lkod%C3%A1s%20szab%C3%A1lyair%C3%B3l.pdf

 9-1993(IX.29.) sz. rendelet a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről.pdf

www.murakeresztur.hu/fck/file/9-1993(IX_29_)%20sz_%20rendelet%20a%20helyi%20c%C3%ADmer%20%C3%A9s%20z%C3%A1szl%C3%B3%20alap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l%20%C3%A9s%20haszn%C3%A1lat%C3%A1nak%20rendj%C3%A9r%C5%91l.pdf

 9-2000.(X.19.)sz. rendelet a temetőről és a temetkezés rendjéről.pdf

www.murakeresztur.hu/fck/file/9-2000_(X_19_)sz_%20rendelet%20a%20temet%C5%91r%C5%91l%20%C3%A9s%20a%20temetkez%C3%A9s%20rendj%C3%A9r%C5%91l.pdf

9-2002.(V.08.)sz. rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról.pdf

www.murakeresztur.hu/fck/file/9-2002_(V_08_)sz_%20rendelet%20a%20helyi%20k%C3%B6rnyezet%20v%C3%A9delm%C3%A9r%C5%91l,%20a%20k%C3%B6zter%C3%BCletek%20%C3%A9s%20ingatlanok%20rendj%C3%A9r%C5%91l,%20a%20telep%C3%BCl%C3%A9s%20tisztas%C3%A1g%C3%A1r%C3%B3l.pdf

13-2011. (IV.29.) sz. rendelet a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról.pdf

www.murakeresztur.hu/fck/file/13-2011_%20(IV_29_)%20sz_%20rendelet%20a%20k%C3%A9pvisel%C5%91-test%C3%BClet%20%C3%A9s%20szervei%20Szervezeti%20%C3%A9s%20M%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzatr%C3%B3l.pdf

16-2009.(XII.16.) számú rendelet az épített környezet helyi védelméről.pdf

www.murakeresztur.hu/fck/file/16-2009_(XII_16_)%20sz%C3%A1m%C3%BA%20rendelet%20az%20%C3%A9p%C3%ADtett%20k%C3%B6rnyezet%20helyi%20v%C3%A9delm%C3%A9r%C5%91l.pdf

16-2012. (X.26.) rendelet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról.pdf

www.murakeresztur.hu/fck/file/16-2012_%20(X_26_)%20rendelet%20a%20Bursa%20Hungarica%20Fels%C5%91oktat%C3%A1si%20%C3%96nkorm%C3%A1nyzati%20%C3%96szt%C3%B6nd%C3%ADjp%C3%A1ly%C3%A1zatr%C3%B3l.pdf

17-2003.(XII.12.)sz. rendelet a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatás igénybevételéről.pdf

www.murakeresztur.hu/fck/file/17-2003_(XII_12_)sz_%20rendelet%20a%20telep%C3%BCl%C3%A9si%20szil%C3%A1rd%20hullad%C3%A9k-kezel%C3%A9si%20k%C3%B6zszolg%C3%A1ltat%C3%A1s%20ig%C3%A9nybev%C3%A9tel%C3%A9r%C5%91l.pdf


 Rendelet a Bursa Hungarica Ösztöndíjról:

www.murakeresztur.hu/fck/file/16-2012_%20(X_26_)%20rendelet%20a%20Bursa%20Hungarica%20Fels%C5%91oktat%C3%A1si%20%C3%96nkorm%C3%A1nyzati%20%C3%96szt%C3%B6nd%C3%ADjp%C3%A1ly%C3%A1zatr%C3%B3l.pdf


2011. év

7-2011.(IV.1.) sz. rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

9-2011. (IV. 01.) számú rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

14-2011.(V.27.) sz. rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségeik eseti bérbeadásának rendjéről és bérleti díjáról szóló többször módosított 20-2003. (XII. 12.) számú rendeletének  módosításáról.

A rendeletek PDF formátumban tölthetőek le, megnyitásukhoz Adobe Acrobat szükséges!


2010. év

15-2010. (XII.15.) számú rendelet az étkezési térítési díjak megállapításáról.

A rendeletek PDF formátumban tölthetőek le, megnyitásukhoz Adobe Acrobat szükséges!


2009. év

13-2009. (IX.11.) sz.renedelet az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról.

16-2009.(XII.16.) számú rendelet az épített környezet helyi védelméről.

23-2009. (XII. 17.) számú rendelet a helyi iparűzési adóról.

A rendeletek PDF formátumban tölthetőek le, megnyitásukhoz Adobe Acrobat szükséges!


2008. év

3-2008. (II. 15.) számú rendelet az egyes szociális ellátások szabályozásáról.

6-2008.(IV. 18.) sz. rendelet a falugondnoki szolgálatról.

7-2008. (VI. 10.) számú rendelet Az 'Év Diákja' díj alapításáról.

A rendeletek PDF formátumban tölthetőek le, megnyitásukhoz Adobe Acrobat szükséges!


2006. év

19-2006.(XII.15.) sz. rendelet a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről.

A rendeletek PDF formátumban tölthetőek le, megnyitásukhoz Adobe Acrobat szükséges!


2005. év

16-2005. (X. 20.) számú rendelete az elektronikus ügyintézésről.

A rendeletek PDF formátumban tölthetőek le, megnyitásukhoz Adobe Acrobat szükséges!


2004. év

8-2004 (IV.16.) sz. rendelet az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól.

12-2004.(V.21.)sz.rendelet a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról

14-2004.(VII.1.)sz. rendelet a talajterhelési díjról. 

15-2004.(VIII.2.) rendelet a helyi hulladékgazdálkodási tervről.

 A rendeletek PDF formátumban tölthetőek le, megnyitásukhoz Adobe Acrobat szükséges!


2003. év

17-2003.(XII.12.)sz. rendelet a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatás igénybevételéről.

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2012.(XII. 14.) önkormányzati rendelete
a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről

www.murakeresztur.hu/fck/file/20-2003_(XII_12_)sz_%20rendelet%20az%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat%20tulajdon%C3%A1ban%20l%C3%A9v%C5%91%20int%C3%A9zm%C3%A9nyek%20%C3%A9s%20helyis%C3%A9geik%20eseti%20b%C3%A9rbead%C3%A1s%C3%A1nak%20rendj%C3%A9r%C5%91l%20%C3%A9s%20b%C3%A9rleti%20d%C3%ADj%C3%A1r%C3%B3l.pdf

A rendeletek PDF formátumban tölthetőek le, megnyitásukhoz Adobe Acrobat szükséges!


2002. év

6-2002.(V.9.)sz. rendelet az állattartásról.

8-2002.(V.9.)sz. rendelet a közterületek használatáról.

9-2002.(V.08.)sz. rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról.

11-2002.(VII.04.)sz. rendelet a háziorvosi körzetek megállapításáról.

15-2002.(X.31.)sz. rendelet a települési képviselők tiszteletdíjáról.

17-2002.(XI.29.)sz. rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról.

20-2002.(XI.29.)sz. rendelet a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról.

A rendeletek PDF formátumban tölthetőek le, megnyitásukhoz Adobe Acrobat szükséges!


2001. év

3-2001.(IV.05.)sz. rendelet a középületek és közterületek nemzeti és községi ünnepeken történő fellobogózásáról.

5-2001.(VIII.30.)sz. rendelet a népszavazásról és népi kezdeményezésről.

6-2001.(IX.13.)sz. rendelet 1.sz Melléklete.

6-2001.(IX.13.)sz. rendelet Murakeresztúr község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról.

A rendeletek PDF formátumban tölthetőek le, megnyitásukhoz Adobe Acrobat szükséges!


2000. év

6-2000.(VII.13.) sz. rendelet a helyi és munkáltatói lakáscélú támogatásokról.

9-2000.(X.19.)sz. rendelet a temetőről és a temetkezés rendjéről.

A rendeletek PDF formátumban tölthetőek le, megnyitásukhoz Adobe Acrobat szükséges!


1993. év

 

9/1993. (IX.29.) számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről.

A rendeletek PDF formátumban tölthetőek le, megnyitásukhoz Adobe Acrobat szükséges!


:::    Hrvatski    :::     Magyarul    :::

-- SZMLL --
00325981
Indult: 2008.07.21.

© 2008-2011. - Készítette: WISP TRADE KFT.