Lebegő Kép

MURAKERESZTÚR
hivatalos oldala

Bemutatkozó

SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA

Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
Az óvoda felvételi körzete Murakeresztúr Község illetékes területe. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek az óvoda körzetében lévő ingatlant otthonaként használja, valamint ez az ingatlan szerepel a gyermek lakcímkártyáján.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában kötelező óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvodai beíratás a felvételi és előjegyzési naplóba a fenntartó által kijelölt beíratási időszakban történik.

 • Az óvodai beíratás ideje április utolsó hete.
 • A beiratkozás a szülő és a gyermek személyes megjelenésével történik.
 • A beíratáshoz szükséges: a gyermek magyar nyelvű születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártya, Szülő személyi igazolványa, lakcím kártya, orvosi igazolás. Ekkor a szülők tájékoztatása történik, a gyermek adatai rögzítésre kerülnek.
 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, melyhez szükséges a szándéknyilatkozat kitöltése.
 • Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról – a szülők kérése, a nevelőtestület véleményének figyelembevételével – az óvodavezető dönt.
 • A szülő gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik
 • A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetébe lakik, illetve ahol szülője dolgozik, napközbeni ellátás igénybevételére jogosult
 • Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti – feltéve, ha
  – a gyermek az óvoda körzetében lakik,
  – az óvoda minden három éves és annál idősebb gyermek felvételét teljesítette,
 • A felvételről vagy az esetleges elutasításról határozat után írásban értesítjük a szülőket.

A beiratkozásra meghatározott idő
Az óvodai beiratkozás a fenntartó által meghatározott időben április 20 – május 20. között kerül sor.

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Intézményünkben a házirendben foglaltaknak megfelelően minden nevelési év április utolsó hete, amely héten 2 nap történik a gyermekek felvétele. A beiratkozási napokat követően is folyamatosan történik a gyermekek felvétele. Azon gyermekek, akik a 3. életévüket augusztus 31.-ig betöltik, beíratásuk is eddig az időpontig szükséges. Adott év augusztus 31 után született gyermekek felvétele folyamatos.

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma

Kis csoport: 0

Középső csoport: 0

Nagy csoport: 0

Vegyes életkorú óvodai csoport: 2

Férőhelyek száma: 50 fő

Térítési díj fizetési kötelezettség

2022. 01.01-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át kell figyelembe venni a gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj megállapításával kapcsolatban.

Normatív kedvezményként 100%-os támogatást kell érvényesíteni az óvodai nevelésben, aki:
1.         Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

2.         Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek;

3.         Olyan családban él, ahol három vagy több gyermeket nevelnek;

4.         Olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.

5.         A gyermeket nevelésbe vették.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló kérelmet a szülő, törvényes képviselő Murakeresztúr Község Önkormányzatának jegyzőjéhez nyújthat be.

Az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre való jogosultság megállapításához

Intézményünkben az étkezési térítési díj összege 2023. február 28-tól 1.050 Ft  

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át, folyamatosan működik.

A nevelési év a tárgyév szeptember hó 01. napjától a következő év augusztus hó 31. napjáig tart.

A nyitvatartási idő a szülői igényeknek megfelelően éves szinten változó, fenntartói engedéllyel max. 07.00 – 17.00 óráig terjedelemben.

Az óvoda működése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel, melynek tényéről a szülők legkésőbb az adott év február 15-ig értesítést kapnak. Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás, fertőtlenítés.

Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az igazgató engedélyezi, melyről a fenntartót és a szülőket értesíti.

Nevelés-oktatás nélküli munkanapot /5nap/ évente változó mértékben veszi igénybe a nevelőtestület, melyet nevelési értekezletek, illetve továbbképzés céljára, tanulmányi kirándulásra teljes zárva tartással használ fel, melyről a szülők a jogszabályban előírtak szerint tájékoztatást kapnak 7 nappal a nevelés nélküli munkanap előtt. Ezeken a napokon a kisgyermekek számára alapos indokkal ügyelet kérhető.

A hiányzó gyermekek magas száma esetén, a nevelés-oktatás nélküli munkanapokon valamint nyáron, az iskolai szünetek ideje alatt, valamint az iskolai tanév végétől a kis létszámú csoportok összevonhatók. 

INTÉZMÉNYI SZINTŰ PROGRAMJAINK  

Gyermekekkel kapcsolatos óvodán belüli hagyományok

Szeptember: Új gyerekek folyamatos fogadása, régi óvodásokkal emlékek felidézése, nyári élmények felelevenítése.

Szeptember: Szülői értekezlet – a szülők tájékoztatása, információk átadása a nevelési év legfontosabb tudnivalóiról, csoportok programjairól.

Szeptember      Mihálynap – szokások felelevenítése.

Szeptember      Nemzetiségi nap – látogatás a tájházba, a horvát kultúra bemutatása

Szeptember      Egészséghét – GYÜMÖLCSHÉT

Szeptember      Színházas előadás megtekintése a faluház olvasótermében.

Szeptember      Szüreti felvonulás – Őszi mulatság, őszi dekorációk, gyermektáncok népzenére

Október: Állatok Világnapjához kötötten – állatos mesék, versek, játékok, képek gyűjtése a házi kedvencekről. Terápiás kutyabemutató.

Október            Megemlékezés nemzeti ünnepünkről, az emlékműnél virágok, gyertyák elhelyezése.

Október            Egészséghét – ZÖLDSÉGHÉT

November         Gyertyagyújtás a temetőben, töklámpás készítése

November         Márton napi libabál

November         Adventi játszóház – koszorúkötés, mézeskalács díszítés, vásár és teaház.

December         Itt járt a Mikulás – meglepetés a kiscipőkben

December: Megbeszélés a szülőkkel – gyermekek további egy évig óvodában maradásával kapcsolatban. Legfontosabb tudnivalók.

December         Karácsonyi készülődés – gyertyaöntés, karácsonyi asztaldísz, ajándékkészítés.

December         Ovikarácsony – közös éneklés, meglepetés a gyerekeknek, ajándékok, csillagszóró

Január              Az új esztendő köszöntése, újévi jókívánságok, koccintás

Január              Madáretetők készítése, madarak etetése, eleség gyűjtése

Február             Balázs nap: egészségvédelem, látogatás a fogorvosi rendelőbe

Február             Egészséghét – SPORTDÉLUTÁN SZERVEZÉSE A CSALÁDOKKAL (szánkózás)

Február             Egészséghét – DÉLIGYÜMÖLCSÖK HETE

Február             Farsangi mulatság – szülők ösztönzése házi jelmezek készítésére

Március             Nemzetközi Nőnap – lányok, nők köszöntése, meglepetés

Március             „Talpra magyar” Nemzeti ünnepünk méltó megünneplése, emlékmű látogatás

Március             Nevelési értekezlet

Március             Víz világnapja – vizes játékok, séta a Mura parton

Március             Egészséghét – A TEJ HETE

Április               Húsvétváró játszóház – tojásfestés, locsoló versek, tojáskereső játék

Április               „Ovihúsvét” – locsolkodás, állatsimogató

Április: Föld napja – „Csorba-Bögre, Csoda Bögre” családi nap, egy nap az óvodáért + bolhapiac, közös virágültetés, kiskert- és udvar rendezés, feleslegessé vált, kidobásra váró dolgok összegyűjtése az óvodában.

Május               Egészséghét – MÉZ HETE

Május               Anyukák, nagymamák köszöntése

Május               Madarak és fák napja – látogatás csemetekertbe

Május               Szülőértekezlet – nevelési év értékelése, nyári élet és aktualitások megbeszélése

Május: „Oviparty” – gyermeknappal egybekötött kerti mulatság, versengések az udvaron, szalonnasütés, „Tiétek a színpad”

Június               Nagycsoportosok búcsúztatása

Június               Nevelési évet záró nagykirándulás

Június               Szakmai nap

Augusztus         Egészséghét – GABONÁK ÉS MAGOK HETE

Augusztus         Ovinyitogató

Augusztus         Évzáró értekezlet

Heti 1 alkalom   „Mozgolóda” – Bozsik programon belül

Heti 1 alkalom   „Vrapceki” tehetségműhely

Fogadóórák: A nevelési év során – előzetes egyeztetés alapján – a csoportos pedagógusok folyamatosan biztosítják a lehetőséget.

                          Továbbá fél évente egy alkalommal (november, április) kerül megszervezésre.

Gyermekekkel kapcsolatos óvodán kívüli hagyományok:

5 alkalommal     Bábszínházi előadások

Havonta            Vidám vándorok – kirándulások közvetlen és távolabbi környezetünkben.

Október            Falunap

Október            Idősek Világnapja – Szépkorúak ünnepi műsorral való köszöntése a Falu Házban.

December         Adventi gyertyagyújtás a templomban.

December         Részvétel a falukarácsonyán.

Május: Múzeumok Világnapja – látogatás a Nagykanizsai Thury György múzeumba a nagycsoportosokkal

Június                Gyermeknap (faluszintű)

Július                Családi nap (faluszintű)

Megszakítás